کتاب‌هانوشتاری

چهره‌های ایمان

parsaweb-POF-Hardcover-Book-MockUp

در گفتگوهای روزمره، گاهی معمولیترین مفاهیم دینی را نیز سرسری میگیریم و بدون فکر کردن در مورد معنای آشناترین اصطالحات، آنها را بر زبان میآوریم. به عنوان مثال به واژهی “فیض” بیاندیشید: از فیض خداوند میگوییم، اظهار میکنیم که با فیض خداوند نجات یافتهایم و به همین فیض است که امید بستهایم. اما آیا به راستی میدانیم که فیض چیست؟ 

 

این کتاب با اجازه Parsa Trust است. (www.parsaweb.org)

دکمه بازگشت به بالا