کتاب‌هانوشتاری

پسر گمشده

ProdigalSon

در پنجمین باب کتاب مکاشفهی یوحنای رسول، برای خشنودی خدا آوازی در آسمانها شنیده میشود که نشان دهندهی بخشیده شدن و بازخریده شدن ماست: »که به صدای بلند می ّ گویند، مستحق است بره ّ ی ذبح شده که قوت و دولت و حکمت و توانایی و اکرام و جالل و برکت را بیابد. و هر مخلوقی را که در آسمان و بر زمین و زیر زمین و در دریاست و آنچه در آنها میباشد، شنیدم که می ّ گویند: تخت نشین و بره را برکت و تکریم و جالل و توانایی باد تا ابداآلباد.« )مکاشفه ۵ :۱۲-۱۳ )این سرودی است که تمام بخشیده شدهگان، گروه عظیمی که قابل شمارش نیستند، در مقابل تخت پادشاهی خدا و بره میخوانند.

 

این کتاب با اجازه Parsa Trust است. (www.parsaweb.org)

دکمه بازگشت به بالا