کتاب‌هانوشتاری

پاسخ به پرسشها

answer-to-questions-front-cover

به مراتب و در دوره‌های تاریخی مختلف، مردم این ایراد را از مسیحیان گرفته‌اند. مردم میگویند: “چطور میتوانیم مسیحیت را جدی بگیریم؟ این آئین، خیلی تنگ نظرانه و کوتاه فکر است. برای مسیحی شدن باید خیلی ساده لوح بود. پیام مسیحیت آنقدر تنگ نظرانه و درهم و برهم است که پیروان آن باید مثل آن بشوند:– یعنی خیلی کوته بین و کم تجربه.”
چه طرز فکر اشتباهی از مسیحیت در زمان حاضر وجود دارد! علیرغم آن، این عقیدۀ رایجی است که خیلیها به آن معتقد هستند. بعضیها میگویند که تنها آنهایی مسیحی می ً شوند که داری یک نوع خاص شخصیت هستند: مثال آدمهای وابسته یا ساده لوح – یعنی آنهایی که خود را از واقعیت جدا ساخته و هر چیزی را قبول میکنند.
ّ قبل از اینکه این پرسش را جواب بدهیم، الزم به هشداری است: کتاب مقدس (یعنی عهد قدیم و عهد جدید) وقتی که با این مخالفت روبرو میشود از خود دفاع نمیکند. بلکه، به بیایمانان سخت گرفته، و یک راست به آنها حمله میکند.

 

این کتاب با اجازه Parsa Trust است. (www.parsaweb.org)

دکمه بازگشت به بالا