کتاب‌هانوشتاری

مسیحیت راستین چیست؟

what-is-a-biblical-christian-persian-front

مطالب و حقایق فراوانی هست که جهالت و عدم آگاهی کامل از آنها نه جای تاسف دارد و نه خطرناک است. یقین دارم که تعداد معدودی از ما قادرند تا تمام واکنش‌های شیمیای را که صورت میگیرد تا علف سبزی را که یک گاو قهوهای می خورد و بدل به شیر سفید میسازد، توضیح دهند اما با این حال همه ما از نوشیدن یک لیوان شیر لذت می بریم بدون آگاهی از فرایندهای بیولوژیکی ضروری برای تولید آن. بسیاری از ما نسبت به تئوری نسبیت انشتین در جهالت کامل قرار داریم، اگر هم قصد در توضیح آن را میداشتیم به مشکل بسیار جدی بر می خوردیم. اکثر ما نه تنها از تئوری نسبیت بی اطالعیم بلکه نسبت به آن موضوع کامال بی تفاوتیم. اما بیتفاوتی و عدم آگاهی از این مطلب، نه خطرناک است و نه تاسف بار. اما مطلبی است که بیتفاوتی و یا جهالت نسبت به آن هم تاسفبار است و هم بسیار خطرناک. پاسخ به این سوال است »مسیحیت راستین چیست؟« به عبارت دیگر مطابق با کتاب مقدس چه زمانی یک مرد، زن، دختر یا پسر میتواند خود را “مسیحی” بنامد؟
فرد نباید عجوالنه فرض بگیرد که او یک مسیحی واقعی شده است، زیرا چنین فرض اشتباهی در این زمینه هم تاسفبار است و هم بسیار خطرناک.
لذا قصد داریم تا چهار تا پاسخ از کتاب مقدس به این پرسش ”مسیحیت راستین چیست؟“ ارائه کنیم.

 

این کتاب با اجازه Parsa Trust است. (www.parsaweb.org)

دکمه بازگشت به بالا