کتاب‌هانوشتاری

غسل تعمید

baptism-masters

در عهد جدید رابطهای جدا نشدنی بین »تحول روحانی« و »غسل تعمید« مییابیم.
هر چند این دو با هم تفاوت دارند: یکی تحولی روحانی است و دیگری، عملی کاملا فیزیکی. تحول روحانی حیاتی تازه است که از باال داده میشود، در صورتی کهً تعمید عمدتا توسط شبان یا یکی از مشایخ کلیسا اجرا میشود. تحول روحانی، کاری قدرتمند و درونی است، تعمید فقط تصویری بیرونی بوده و به خودی خود هیچگونه توانی برای نجات جان ندارد.
با این حال، در عهد جدید توبه و تحول روحانی از تعمید جدا نشدنیاند. آنچه که اصل است، تحول روحانی است و تعمید فقط تصویری از آن است. لذا هر جا که تحول روحانی صورت میگیرد، تعمید هم باید در پی آن باشد.

 

این کتاب با اجازه Parsa Trust است. (www.parsaweb.org)

دکمه بازگشت به بالا