کتاب‌هانوشتاری

دعوت به دعا

a-call-to-prayer-cover

این دورۀ آموزشی بر مطالب کتابچه‌های »دعوت به دعا« به قلم جی. سی. رایل (دروس ۱ تا ۹ ) و »اوقات استراحت« به قلم ا ِ ل. آر. شلتون جونیور (دروس ۱۰ -۱۴ )مبتنی میباشد. لطفاً با استفاده از اطالعات ارائه شده در متن درس، به سؤاالت مربوطه پاسخ دهید. پیش از شروع پاسخگوییّ به سؤاالت، حتما بخشهای مرتبط با هر درس را در این کتابچه مطالعه کنید.
خواهشمند است دروس را آهسته بخوانید تا آنچه را که مطالعه میکنیددرک نمایید. خوب است همیشه قبل از شروع مطالعۀ هر درس دعا کنید و از خداوند بخواهید به شما حکمت بدهد تا آنچه را که آموخته‌اید در زندگی خود به کار گیرید و هم اینکه شما را قادر سازد او را ”با تمام فکر، دل، جان و قوت خود محبت نمایید … چرا که این حکم اول خدا است“
(مرقس ۱۲ :۳.)

 

این کتاب با اجازه Parsa Trust است. (www.parsaweb.org)

دکمه بازگشت به بالا