کتاب‌هانوشتاری

اصالحگری در کلیسا

tarikhe-kelisa-front-cover

آیا هرگز با این پرسش استهزاءآمیز روبرو شده اید: »تو هم مسیحی شده ای؟ باید خیلی ساده لوح بوده باشی! میدانستی مسیحیان در گذشته از ستمگریهای ادیان دیگر هم بدتر بودند؟ همین کلیسا که روزهای یکشنبه به آنجا میروی زمانی مخالفینش را زنده زنده میانداخته توی آتش!
مسیحیان دادگاه تفتیش عقاید داشتند و مردم بیچاره را شکنجه میکردند تا اعتراف کنند و اگر اعتراف نمیکردند، زیر شکنجه میُمردند. آنوقت مسیحی شدهای؟ فریب ظاهر مهربان و مودب آنها را نخور، مسیحیها که دم از دوستی و محبت به دشمنان میزنند، وقتی که قدرتش را داشتند همه مخالفینشان را میکشتند. برو و جنایتهای کلیسا را توی تاریخ بخوان، آنوقت یک ثانیه هم توی کلیسا بند نمیشوی…«
در پاسخ چنین صحبتهای اعتراضآمیزی چه خواهید گفت؟ آیا با تاریخ کلیسا آشنا هستید؟ آیا حقیقت دارد که کلیسا مخالفینش را شکنجه داده و میکُشت؟ تفاوت کلیسای پروتستان با کلیسای رومان کاتولیک در چیست؟ رهبر کلیسای پروتستان کیست؟ چرا در کلیساهای پروتستان و مخصوصا کلیساهای اصالحیافته (ریفورمد) صلیب مسیح وجود ندارد و ساختمان کلیسا مزین به تصاویر و کندهکاریهای زیبا نیست؟
برای پاسخ به این پرسشها ضرورت دارد تا به عنوان یک ایماندار مسیحی و یا فردی حقجو، با تاریخ کلیسا آشنایی پیدا کنیم. خداوند ما را به ایمانی کورکورانه دعوت نکرده است، بلکه باید آمادگی آن را داشته باشیم تا اگر دلیل ایمان آوردن ما را پرسیدند، بتوانیم جوابی قانعکننده ارائه کنیم. آیا شما قادر هستید تا به چنین سواالتی پاسخ مستدلی بدهید؟ تنها مطالعه کالم خداوند و تاریخ کلیسا به شما کمک می کند تا بتوانید به پرسشهایی در این زمینه پاسخ درستی بدهید.
هدف از گردآوری این نوشتار کوتاه این است که خواننده را با تاریخچه اصالحات در کلیسا آشنا سازد. امید است که خواننده تشویق به مطالعه بیشتر در این زمینه شده و هم اینکه بتواند پاسخی مستدل به ایرادهایی که ممکن است گرفته شود بدهد.

 

این کتاب با اجازه Parsa Trust است. (www.parsaweb.org)

دکمه بازگشت به بالا